Szczepienia zalecane

Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

BŁONICA, TĘŻEC. KRZTUSIEC

WSKAZANIA

 • osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości – szczepienie podstawowe.
 • osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.

BIEGUNKA ROTAWIRUSOWA

WSKAZANIA

 • dzieciom od 6 tygodnia życia do ukończenia 24 tygodnia życia.

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

WSKAZANIA

Osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu,
stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom
obozów i kolonii.

ODRA ŚWINKA RÓŻYCZKA

WSKAZANIA

 • osobom nieszczepionym przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE w ramach szczepień obowiązkowych – należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni; u osób wcześniej szczepionych przeciw ODRZE lub RÓŻYCZCE szczepionkami
  monowalentnymi szczepienie należy traktować jako przypominające;
  2) młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) i młodym mężczyznom dla zapobiegania RÓŻYCZCE wrodzonej, szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia podstawowego minęło więcej niż 10 lat.

OSPA WIETRZNA

WSKAZANIA

 • osobom, które nie chorowały na OSPĘ WIETRZNĄ i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych;
 • kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na OSPĘ WIETRZNĄ.

ZAKAŻENIE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

WSKAZANIA

 • dzieciom i młodzieży od ukończenia 6 tygodnia życia do ukończenia 18 roku życia oraz osobom dorosłym powyżej 50 roku życia;
 • dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowordzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym
  z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy;
 • dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią;
 • dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina,
  uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.

WŚCIEKLIZNA

WSKAZANIA

Osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę.

WZW TYPU A (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A)

WSKAZANIA

 • osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A;
 • osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A

WZW TYPU B (WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B)

WSKAZANIA

 • osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny;
 • przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych;
 • przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia: z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, w tym leczonych
  immunosupresyjnie, chorym z cukrzycą i niewydolnością nerek.
 • chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych;
 •  dzieciom i młodzieży, nieobjętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi;
 • osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym;
 • osobom chorym na nowotwory układu krwiotwórczego.

OPIS SZCZEPIENIA

szczepienie domięśniowe;
dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki

SZCZEPIENIA PRZECIW HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B (HIB)

WSKAZANIA

 • dzieciom do ukończenia 6 roku życia nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni;
 • osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.

LUDZKI WIRUS BRODAWCZAKA (HPV)

WSKAZANIA

Szczególnie osobom przed inicjacją seksualną.

GRUŹLICA

WSKAZANIA

Osobom do ukończenia 15 roku życia nieszczepionym przeciw GRUŹLICY w ramach szczepień obowiązkowych.

OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE (POLIOMYELITIS)

WSKAZANIA

 • osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na OSTRE NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE (POLIOMYELITIS);
 • osobom powyżej 19 roku życia nieszczepionym przeciw OSTREMU NAGMINNEMU PORAŻENIU DZIECIĘCEMU (POLIOMYELITIS) w ramach szczepień obowiązkowych.

Inwazyjne zakażenie NEISSERIA MENINGITIDIS

WSKAZANIA

 • niemowlętom od ukończenia 2 miesiąca życia;
 • dzieciom i osobom dorosłym narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej: z bliskim kontaktem z chorym lub materiałem
  zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratorium), przebywającym w zbiorowiskach (przedszkolach, żłobkach, domach studenckich, internatach, koszarach), osobom z zachowaniem sprzyjającym zakażeniu (intymne kontakty z nosicielem lub osobą chorą, np. głęboki pocałunek), osobom podróżującym;
 • dzieciom i osobom dorosłym z wrodzonymi niedoborami odporności: z anatomiczną lub czynnościową asplenią, zakażonym wirusem HIV, nowotworem złośliwym, chorobą reumatyczną, przewlekłą chorobą nerek i wątroby, leczonym ekulizumabem z powodu napadowej nocnej hemoglobinurii lub atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego, przed i po przeszczepieniu szpiku oraz osobom leczonym
  immunosupresyjnie;
 • dzieciom w wieku od ukończenia 2 miesiąca życia z grup ryzyka zaburzeń odporności wymienionych w części I. A. PSO oraz
  szczególnie narażonym na zachorowanie nastolatkom i osobom powyżej 65 roku życia.

GRYPA

WSKAZANIA

 1. w związku z przesłankami klinicznymi i indywidualnymi:
 • osobom po transplantacji narządów;
 • przewlekle chorym dzieciom (od ukończenia 6 miesiąca życia) i dorosłym, szczególnie chorującym na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, przebytym zawale serca), niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby
  wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osobom w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
 • dzieciom z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, szczególnie zakażonym wirusem HIV, ze schorzeniami
  immunologiczno-hematologicznymi, w tym małopłytkowością idiopatyczną, ostrą białaczką, chłoniakiem, sferocytozą wrodzoną, asplenią wrodzoną, dysfunkcją śledziony, po splenektomii, z pierwotnymi niedoborami odporności, po leczeniu immunosupresyjnym, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych, leczonych przewlekle salicylanami;
 • dzieciom z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

2. W związku z przesłankami epidemiologicznymi:

 • wszystkim osobom od ukończenia 6 miesiąca życia do stosowania zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, w szczególności:
  1) zdrowym dzieciom w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od ukończenia 6 do ukończenia 60 miesiąca życia);
  2) osobom w wieku powyżej 55 lat;
  3) osobom mającym bliski kontakt zawodowy lub rodzinny z dziećmi w wieku do ukończenia 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku  podeszłym lub przewlekle chorymi (w ramach realizacji strategii kokonowej szczepień);
  4) pracownikom ochrony zdrowia (personel medyczny, niezależnie od posiadanej specjalizacji oraz personel administracyjny), szkół, handlu,
  transportu, funkcjonariuszom publicznym w szczególności: policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
  5) pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w szczególności przebywającym w zakładach opiekuńczoleczniczych, placówkach pielęgnacyjnoopiekuńczych, podmiotach świadczących usługi z zakresu opieki paliatywnej, hospicyjnej, długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia
  uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego.
Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS