INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

 

 • Specjalistycze Centrum Medyczne Konior Clinic udziela teleporad drogą telefoniczną. 
 • Osobą udzielającą teleporadymoże być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 • Termin udzielenia teleporady ustalany jest telefonicznie przez pracowników Rejestracji Konior Clinic (tel. 33 815 79 00; 33 815 79 02). Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady.
 • Realizując teleporadę pracownik Konior Clinic udzielający teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym. Udzielone świadczenie zostaje odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Lekarz, pilęgniarka lub położna udzielają teleporady z zachowaniem warunków gwarantujących poufność rozmowy.  Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.
 • W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
 • W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni Konior Clinic, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Rejestracją Konior Clinic i umówienia terminu wizyty.
 • W trakcie teleporady Pacjent ma prawo wyrazić wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 • Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:
  • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania – bez badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
  • pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
  • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).
 • Osoba udzielająca teleporady ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, w tym wyników badań lub innych dokumentów (np. wypisu ze szpitala), które pacjent może przed wizytą przesłać osobie udzielającej teleporady drogą mailową na adres: sekretariat@koniorclinic.pl (w mailu należy podać imię i nazwisko pacjenta, datę planowanej porady/teleporady, imię i nazwisko osoby udzielającej porady/teleporady)
 • Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionej e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zleceń badań dodatkowych, informując o kodzie e-dokumentu umożliwiającym jego realizację lub/i metodzie uzyskania tego kodu (np. kontakt z Rejestracją, skorzystanie z serwisu Internetowe Konto Pacjenta).

 

O e-recepcie

E-recepta to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej recepty.  Aby zrealizować e-receptę Pacjent musi posiadać tzw. kod recepty (czterocyfrowy), który wraz ze swoim numerem PESEL podaje pracownikowi apteki.

Kod recepty Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod recepty widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

Do zrealizowania e-recepty wystarcza także kod paskowy, widoczny na e-recepcie w formie elektronicznej (widocznej na Internetowym Koncie Pacjenta lub w przesłanej wiadomości e-mail) lub na recepcie w formie papierowej, która może być pacjentowi wystawiona, jeśli zgłosi on taką potrzebę.

Wszystkie e-recepty wystawione po 31 grudnia 2019 r. ważne są przez 30 dni, chyba, że lekarz umieści na recepcie termin realizacji, który nie może być dłuższy niż 365 dni.
Wyjątki: Recepty na antybiotyki ważne są przez 7 dni. Recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe ważne są przez 30 dni).

 

O e-skierowaniu

E-skierowanie to elektroniczny odpowiednik tradycyjnego skierowania. E-skierowanie może być wystawione na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane ze środków publicznych;
 • leczenie szpitalne, pod warunkiem, że szpital ma podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej;
 • badania : tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), badanie endoskopowe przewodu pokarmowego, badanie echokardiograficzne płodu oraz pozytonowa tomografia emisyjna (PET) – finansowane ze środków publicznych.

Kod e-zlecenia Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod e-zlecenia widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

E-skierowanie może być pacjentowi wystawione w formie papierowej (wydruk e-skierowania), jeśli zgłosi on taką potrzebę.

 

O e-zleceniu na wyroby medyczne:

E-Zlecenie na wyrób medyczny może być wystawione w ramach teleporady przez uprawnionego pracownika opieki zdrowotnej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, fizjoterapeutę, pielęgniarkę, położną). Pacjent otrzymuje numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Kod e-zlecenia na wyrób medyczny Pacjent otrzymuje w trakcie teleporady lub/i SMSem wysyłanym po jej zakończeniu.

Kod e-zlecenia widoczny jest także na Indywidualnym Koncie Pacjenta – można go sprawdzić logując się na konto lub – po wprowadzeniu do systemu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu – otrzymując go w przesłanej automatycznie z systemu wiadomości e-mail/sms.

E-zlecenie na wyroby medyczne może być pacjentowi wystawione w formie papierowej (wydruk e-zlecenia), jeśli zgłosi on taką potrzebę.

 

O Internetowym Koncie Pacjenta

Szczegółowe informacje o tym, jak założyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta znajdują się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 

Szczegółowa dokumentacja dotycząca standardu teleporady w ramach POZ Konior Clinic dostępna jest w siedzibie Konior Clinic.

Dokument opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395).

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS