Projekty unijne

Zapoznaj się z informacjami o naszych projektach.

KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych w POZ i AOS poprzez zakup sprzętu medycznego oraz przebudowę Konior Clinic Sp. z o.o. Sp. k. w Bielsku-Białej”

 

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-budowlanych, zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz wdrożenie rozwiązań IT.

 

Wartość projektu: 3 563 615,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 029 072,75 zł

 

Pozostałe projekty unijne realizowane przez Konior Clinic

Projekt - Zdrowa matka i dziecko w zakresie diagnostyki prenatalnej

BEZPŁATNE BADANIA PRENATALNE DLA WSZYSTKICH PRZESZŁYCH MAM

Zaproszenie dla wszystkich przeszłych mam z województwa śląskiego na bezpłatne badania prenatalne w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego „Zdrowa Matka i Dziecko”.

Program skierowany jest do wszystkich kobiet w ciąży, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie są objęte świadczeniami gwarantowanymi przez NFZ w ramach Programu Badań Prenatalnych.​ ​
Konior Clinic jest realizatorem Programu „Zdrowa Matka i Dziecko w zakresie diagnostyki prenatalnej”. ​

W ramach Programu zapewnimy każdej przyszłej mamie kompleksową, bezpłatną opiekę w zakresie diagnostyki prenatalnej.

Kryteria włączenia do Programu:

 • miejsce zamieszkania – województwo śląskie
 • wiek matki – poniżej 35. roku życia (powyżej 35. roku życia zapraszamy na badania w ramach NFZ)
 • wiek ciąży – do 20. tygodnia

Świadczenia programowe obejmują:

 1. Badania prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży:
 • badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz FMF
 • test podwójny (z surowicy krwi): ocena stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG
  (Badania należy wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży)
 • ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych
 1. Badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży:
 • test potrójny (z surowicy krwi): całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny (Badanie należy wykonać pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży)
 • badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation (Badanie należy wykonać pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży)

 

Badania wykonujemy w Konior Clinic przy ul. Pszennej 11
w Bielsku-Białej 
(obok Hali Sportowej przy ul. Bratków)

Umów się na wizytę – tel. 608 560 679

Liczba Badań jest ograniczona.

Materiały do pobrania

Ulotka dotycząca Projektu

Projekt - Kompleksowa rehabilitacja lecznicza pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

 

KONIOR CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w okresie 1.06.2020 r. – 31.12.2022 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kompleksowa rehabilitacja lecznicza pacjentów z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Cel główny projektu:

przywrócenie sprawności psychicznej i społecznej oraz poprawa zdolności do aktywności zawodowej 292 uczestników/czek programu.
Projekt zakłada również realizację działań szkoleniowych dla przedstawicieli kadr medycznych, które podniosą wiedzę z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji zaburzeń psychicznych.

 

Wartość projektu: 908 949,80 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 1 032 897,50 zł

Projekt - Usługi zdrowotne dla niesamodzielnych w Bielsku Białej

Usługi zdrowotne dla niesamodzielnych w Bielsku Białej

 

Konior Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowaokresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

 

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

 

nr RPSL.09.02.06-24-05EH/18 pn. „Usługi zdrowotne dla niesamodzielnych w Bielsku Białej

 

Cel główny projektu:

podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do osób niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie skutecznych przedsięwzięć nastawionych na deintytucjonalizację usług zdrowotnych. Działanie jest ukierunkowane na koordynację usług medycznych w lokalnym środowisku oraz zapewnieniu szeroko rozumianej rehabilitacji w warunkach domowych prowadzonej przez wykwalifikowany personel.

 

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Bielska-Białej, którzy w skali Barthel uzyskali 0-40 punktów.

Wartość projektu: 396 986,30zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 369 197,26zł.

Materiały do pobrania

Projekt - Podstawowa opieka zdrowotna fundamentem efektywnej opieki nad pacjentem nad z raną przewlekłą

Dostępne i efektywne leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z raną przewlekłą

 

Konior Clinic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

 

Działania: 9. 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2. 6. Rozwój usług zdrowotnych

 

nr RPSL.09.02.06-24-05EB/18 pn. „Dostępne i efektywne leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z raną przewlekłą

 

Cel główny projektu:
zapewnienie ułatwionego dostępu do kompleksowej opieki ambulatoryjnej i środowiskowej dla 21 pacjentów obciążonych raną przewlekłą. Realizacja wpłynie na poprawę efektywności  leczenia, poprawę jakości życia pacjenta oraz zwiększenie świadomości swojej choroby i umiejętnej opieki.

 

Wartość projektu: 332 958,13 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 309 651,06 zł.

Materiały do pobrania

Projekt - Podstawowa opieka zdrowotna fundamentem efektywnej opieki nad pacjentem nad z raną przewlekłą - ZAKOŃCZONY

Podstawowa opieka zdrowotna fundamentem efektywnej opieki nad pacjentem z raną przewlekłą

 

Termin realizacji: od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Wartość projektu: 836 930 zł

Finansowanie:

 • 711 390,50 zł płatność ze środków europejskich
 • 66 954,40 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 58 585,10 zł wkład własny

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów z ograniczoną samodzielnością, obciążonych raną przewlekłą oraz ich rodzin. Ideą programu jest zapobieganie hospitalizacji i zwiększenie efektywności leczenia, a dzięki włączeniu działań z zakresu telemedycyny (E-konsultacje) budowanie sieci współpracy miedzy POZ a opieką specjalistyczną.

W ramach projektu 52 pacjentów (32K i 20M) uzyska dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych, w tym świadczonych w środowisku pacjenta usług: lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa.

Rodziny/opiekunowie i sam pacjent zostaną nauczeni zasad postępowania z raną oraz zasad profilaktyki powikłań. Personel POZ zostanie objęty szkoleniem i warsztatami, które wesprą skuteczne leczenie i prewencję ran przewlekłych.

Rekrutacja do projektu:

Do skorzystania z wsparcia zapraszamy wszystkich pacjentów borykających się z problemem trudno gojącej się rany, ich opiekunów oraz kadry medyczne POZ (lekarze i pielęgniarki)

Uczestnikiem projektu może zostać:

 • mieszkaniec miasta Bielsko-Biała
 • osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową – w ocenie lekarza kwalifikującego skala Barthel > 40 i < 90,

i/lub:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej.

Ponadto:

 • liczba uczestników projektu: 52 osoby  (32 kobiety i 20 mężczyzn)
 • przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób po 65 roku życia
 • w przypadku niewyczerpania miejsc w projekcie przez mieszkańców Bielska-Białej osobą uprawnioną jest mieszkaniec podregionu bielskiego.

Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:

 • kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler, oksymetria przezskórna,
 • kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna
 • konsultacja u lekarza specjalisty,
 • zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,
 • dowóz na wizyty przeprowadzane w ambulatorium i ośrodku specjalistycznym

Projekt zakłada również wsparcie psychologa dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną – 52 osoby.

W ramach projektu przewidziane jest także szkolenia połączone z warsztatami dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w placówkach POZ na terenie m. Bielska- Białej (150 osób).

UWAGA!

W przypadku niewyczerpania miejsc założonych liczb uczestników projektu z terenu m. Bielsko-Biała realizator zakłada włączenie do rekrutacji osoby spełniające powyższe kryteria, a zamieszkałe na terenie podregionu bielskiego (podregion bielski obejmuje swoim zakresem: powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki).

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora oraz na jego stronie internetowej:

Konior Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Pszenna 11, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 608 560 684 – tel. czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00.

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka o projekcie

Zapraszamy pacjentów zamieszkałych na terenie miasta Bielsko-Biała oraz na terenie powiatu bielskiego.

Call Now ButtonZadzwoń i zarezerwuj termin
POZ AOS